Ce-Ce Beauty Clinic – salon SPA

Serwis dla największego w Warszawie salonu Spa i relaksu połączonego z salonem fryzjerskim.

Strony inter­ne­towe gabi­ne­tów kosme­tycz­nych i salo­nów urody w swoim zało­że­niu mają za zada­nie uła­twiać komu­ni­ka­cję na sze­roko poję­tej linii usłu­go­dawca – usłu­go­biorca. Ułatwieniem w kon­tak­cie mię­dzy salo­nem fry­zjer­skim może być np. for­mu­larz kon­tak­towy, czyli w tym przy­padku np. zamó­wie­nie ter­minu on-line. W samym kon­tak­cie warto sko­rzy­stać z nowo­cze­snych narzę­dzi jak znacz­nik na google maps, zazna­cze­nie loka­li­za­cji, nie tylko uła­twia użyt­kow­ni­kom zna­le­zie­nie naszej firmy w realu, ale rów­nież sprzyja pozy­cjo­no­wa­niu strony. Warto wspo­mnieć w tym miej­scu, że jest to spo­sób na zbie­ra­nie infor­ma­cji o klien­tach, co jest bez­cen­nym narzę­dziem biz­ne­so­wym.

Zobacz online:
salon.cece.pl

Zobacz nasze wybrane realizacje

Więcej realizacji

Szybki kontakt

Agencja Interaktywna
CubeMatic

biuro@cubematic.pl

tel. 503 381 907

Formularz